Health Center of Excellence

Partner i Besueshëm

Platformë globale shëndetësore për bashkëpunim ndërkombëtar dhe qendër referente për Mendim Sekondar.
HEALTH CENTERS OF EXCELLENCE përkufizohen si qendra të ndërlidhura shëndetësore globale, të cilat bashkëveprojnë për të mirën e pacientëve në mbarë botën. Flasim këtu për diagnostikimin dhe kujdesin shëndetësor në distancë, trajtimin, konsultimin dhe referimin e pacientëve për mjekim të mëtejmë pa marrë parasysh distancën në mes të pacientit dhe mjekut.
Shërbimet në HEALTH CENTER OF EXCELLENCE do ofrohen për pacientët e Klinikës Digjitale, vetëm pas caktimit të terminit dhe referimit nga Klinika Digjitale.

CAKTO TERMIN

arrow_downward