Kushtet e përdorimit

Kushtet e përdorimit

Përditësimi i fundit: 8 prill 2021
Ju lutemi lexoni me kujdes Kushtet e përdorimit (“Kushtet”, “Kushtet e përdorimit”) përpara se të përdorni faqen e internetit (“Shërbimi”) të operuar nga Klinika Digjitale (“ne”, ose “tonë”).
Qasja juaj në dhe përdorimi i Shërbimit është e kushtëzuar me pranimin tuaj dhe pajtueshmërinë me këto Terme. Këto Terme vlejnë për të gjithë vizitorët, përdoruesit dhe të tjerët që hyjnë ose përdorin Shërbimin.
Duke hyrë ose duke përdorur Shërbimin ju pranoni të jeni të detyruar nga këto Kushte. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë pjesë të kushteve, atëherë nuk mund të hyni në Shërbimin.
Llogaritë
Kur krijoni një llogari me ne, duhet të na jepni informacione të sakta, të plota dhe aktuale në çdo kohë. Dështimi për ta bërë këtë përbën një shkelje të kushteve, të cilat mund të çojnë në ndërprerjen e menjëhershme të llogarisë suaj në Shërbimin tonë.
Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e fjalëkalimit që përdorni për të hyrë në Shërbimin dhe për çdo veprimtari ose veprimtari nën fjalëkalimin tuaj, nëse fjalëkalimi juaj është me Shërbimin tonë ose një shërbim të palës së tretë.
Ju pranoni të mos zbuloni fjalëkalimin tuaj për ndonjë palë të tretë. Ju duhet të na njoftoni menjëherë sapo të bëheni të vetëdijshëm për ndonjë shkelje të sigurisë ose përdorimin e paautorizuar të llogarisë suaj.
Lidhje me faqet e tjera të internetit
Shërbimi ynë mund të përmbajë lidhje me faqet ose shërbimet e palëve të treta që nuk janë në pronësi apo të kontrolluara nga Klinika Digjitale.
Klinika Digjitale nuk ka kontroll mbi dhe nuk merr përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë apo praktikat e ndonjë webfaqe ose shërbimi të palëve të treta. Ju gjithashtu kuptoni dhe pranoni që Klinika Digjitale nuk do të jetë përgjegjëse ose e rrezikuar, drejtpërdrejt ose tërthorazi, për çdo dëm apo humbje të shkaktuar ose të supozuar të shkaktuar nga ose në lidhje me përdorimin ose mbështetjen në ndonjë përmbajtje, produkt ose shërbim të tillë në dispozicion ose nëpërmjet ndonjë faqeje ose shërbimi të tillë.
Ne ju këshillojmë fuqishëm të lexoni termet dhe kushtet dhe politikën e privatësisë për çdo faqe ose shërbim të palëve të treta që vizitoni.
Terminimi
Ne mund të ndërpresim ose pezullojmë qasjen në Shërbimin tonë menjëherë, pa njoftim paraprak ose përgjegjësi, për çfarëdo arsye, pa kufizime nëse shkelni Termet.
Të gjitha dispozitat e Termeve që sipas natyrës së tyre duhet t’i mbijetojnë terminimit do të mbijetojnë, duke përfshirë, pa kufizim, dispozitat e pronësisë, mohimet e garancisë, dëmshpërblimet dhe kufizimet e përgjegjësisë.
Mund të ndërpresim ose pezullojmë llogarinë tuaj menjëherë, pa njoftim paraprak ose përgjegjësi, për çfarëdo arsye, pa kufizime nëse shkelni kushtet.
Pas përfundimit, e drejta juaj për të përdorur Shërbimin do të pushojë menjëherë. Nëse dëshironi të përfundoni llogarinë tuaj, ju thjesht mund të ndërprisni përdorimin e Shërbimit.
Të gjitha dispozitat e Termeve që sipas natyrës së tyre duhet të mbijetojnë me përfundimin do të mbijetojnë me përfundimin, duke përfshirë, pa kufizim, dispozitat e pronësisë, mohimet e garancisë, dëmshpërblimet dhe kufizimet e përgjegjësisë.
Ligji Drejtues
Këto Kushte do të qeverisen dhe interpretohen në përputhje me ligjet e Prishtinë, Kosovë pa marrë parasysh dispozitat e saj të konfliktit të ligjit.
Dështimi ynë për të zbatuar ndonjë të drejtë ose dispozitë të këtyre Kushteve nuk do të konsiderohet heqje dorë nga këto të drejta. Nëse ndonjë dispozitë e këtyre Kushteve mbahet e pavlefshme ose e pazbatueshme nga një gjykatë, dispozitat e mbetura të këtyre Kushteve do të mbeten në fuqi. Këto Kushte përbëjnë të gjithë marrëveshjen midis nesh në lidhje me Shërbimin tonë dhe zëvendësojnë dhe zëvendësojnë çdo marrëveshje paraprake që mund të kemi midis nesh në lidhje me Shërbimin.
Ndryshimet
Ne rezervojmë të drejtën, sipas gjykimit tonë, të modifikojmë ose t’i zëvendësojmë këto Kushte në çdo kohë. Nëse rishikimi është material, ne do të përpiqemi të japim njoftimin e së paku 15 ditë përpara se ndonjë term i ri të hyjë në fuqi. Ajo që paraqet një ndryshim material do të përcaktohet sipas gjykimit tonë të vetëm.
Duke vazhduar me aksesin ose përdorimin e Shërbimit tonë pasi këto rishikime të bëhen efektive, ju pranoni të jeni të detyruar nga termat e rishikuar. Nëse nuk pajtoheni me termat e rinj, ju lutemi të ndaloni përdorimin e Shërbimit
Na kontaktoni
Nëse keni ndonjë pyetje rreth këtyre Kushteve, ju lutemi na kontaktoni.